is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misschien zult gij zeggen: hij behoudt alle afvalligen niet en daarom mij misschien ook niet.

Antwoord. Zijt gij tot God teruggekeerd? Indien gij terugkeert, zijt gij de man, „bekeert u, gij afkeerige kinderen, en ik zal uwe afkeerigheid genezen." Jer. 3 : 22.

Sommige, gelijk ik zeide: welke afvallig werden, wierden dadelijk op de plaats doodgeschoten en wie kan hen helpen? Maar zij die ter oorzake van hunne wonden roepen, bewijzen daardoor, dat zij nog leven, en indien zij bijtijds middelen gebruiken, zullen zij ontwijfelbaar genezen worden.

Christus Jezus heeft zakken met genade, die nog nooit opengebroken of ontzegeld zijn; daarom wordt er gezegd : dat hij voor de zijnen goud heeft weggelegd in den hemel. En indien Hij een van deze zakken openbreekt wie weet dan wat Hij doen zal?

Daarom wordt er van Zijne liefde gezegd, dat zij de kennis te boven gaat, en dat Zijn rijkdom ondoorzoekelijk is. Niemand weet, hoeveel Hij heeft, niemand weet voor wie Hij die dingen heeft opgelegd onder dezulke, die door alle menschen als verloren opgegeven zijn. Dit bewijst de tekst. Hadden menschen of engelen ooit kunnen denken, dat de Jeruzalemsche zondaars nog binnen de mogelijkheid waren, om genade en leven te kunnen genieten? Indien gij hunne daden gezien hadt, en hoe verschrikkelijk zij met den Zoon Gods handelden, ja hoe zij in het openbaar getuigenis gaven van hunnen afkeer jegens Hem, door besluiten te nemen, om te blijven volhouden tegen Zijn naam en leer, wanneer zij Hem zeiven gedood hadden en hoe zij gedurende dien tijd volstrekt geen spijt of berouw hadden van al wat zij gedaan hadden, zoudt gij dan hebben kunnen denken, dat de genade hen ooit grijpen zoude. Ik laat staan, zoo spoedig: ja! dat zij zelfs vóór anderen geschikt gerekend werden, om dezelve in de eerste plaats te ontvangen! Want dit is mijn tekst: „Predikt bekeering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem." Ik zeg u, dat het eene wonderlijke zaak is, en altijd een wonder blijven zal, zoo lang er menschenkinderen leven. Het is als

6