is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben, gaan voor het geloof, dat ik uitverkoren ben, daarom storten de zielen die de waarheid hunner roeping betwijfelen zich nog dieper in den doolhof van verwarring, wanneer zij zich over hunne verkiezing kwellen. Ik meen, wanneer zij zich van dezelve willen verzekeren eer zij hunne roeping kunnen bewijzen. Maakt uwe roeping en verkiezing vast, 2 Petr. 1 : 4—11.

Daarom leg voor het oogenblik de gedachte aan uwe verkiezing ter zijde, en vraag u zeiven deze vragen, zie ik mijn verloren toestand wel in? Zie ik wel in dat de zaligheid in geen andere is, dan in Christus? Zou ik gaarne deel hebben in deze zaligheid door het geloof in Hem? En ik zou gaarne volkomen zalig worden, te weten, verlost van onreinheid zoowel als van de schuld? Heb ik Christus, Zijnen Vader, Zijne heiligen, Zijn woord, Zijne wegen lief? Zoo moet men beproeven of men uitverkoren is. Daarom, de zondaar, wanneer de satan of zijn eigen hart hem met de verkiezing zoekt te kwellen, zegt dan : ik heb nu geen tijd om daarover te spreken, maar wacht tot dat ik verzekerd ben, dat ik door God tot de gemeenschap Zijns Zoons geroepen ben, en dan zal ik u mijne verkiezing mededeelen, en dat mijn naam in het boek des levens geschreven is.

Indien de arme, ellendige ziel dit mocht opmerken, zou zij zich van vele moeilijkheden, vergeefschen arbeid en ongeoorloofde zielzinkende gedachten bevrijden. Laten wij daarom, zoodra wij onze ellende bespeuren in de armen van Christus vrijmoedig vluchten. Zij zijn altijd open, om ons aan Zijne borst te drukken, gelijk zij het waren, toen Hij aan het kruis genageld was. Zoo komt men tot Christus, om het leven te ontvangen, dit is het ware wegloopen van uwen meester tot Hem, daar wij zoo even van spraken. En er zijn eene menigte van teksten om dit te bevestigen tot troost en aanmoediging voor dezulken.

Maar let wel: wees gij op uwe hoede, want de satan zal morgen weder bij u aankloppen, om te zien of hij u weder in zijnen dienst kan krijgen, en als hem dat niet gelukt, zal hij met u gaan redetwisten over uwe verkiezing ten leven, en of gij wel waarlijk ge-