is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigd hebben. Gelijk de Joden zondigden, toen zij de werken Gods zagen, die in Hem openbaar waren, noemden zij het de werken des duivels van Beëlzebub.

2. Het moet tegen het licht des Evangelies gedaan worden, zoo was het met Judas en met diegenen, welke nadat zij verlicht waren en de krachten der toekomende eeuwen gesmaakt hadden, afvielen van het geloof, en Hem in het openbaar te schande maakten, Hebr. 6:5, 6.

3. Het moet in tegenspraak eener openbare belijdenis van Zijn naam zijn, „want, nadat zij door de kennis des Heeren en Zaligmaker Jezus Christus de besmetting der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zoo is hun laatste erger geworden dan het eerste, want het ware beter geweest, dat zij den weg der gerechtigheid nooit gekend hadden, dan dat zij die gekend hebben, weder afkeeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was".

4. Dit alles moet in het openbaar geschied zijn, als getuigen voor het aangezicht der wereld, in woord en handel, dit is de onvergeeflijke zonden, en hij die zoo gehandeld heeft, kan nooit bij geene mogelijkheid weder vernieuwd worden.

En dat om een dubbele reden, want hij zegt: „Ik wil niet", en God zegt: „hij zal die weldaad der zaligheid door Christus niet genieten".

Tegenwerping. Maar indien dit de onvergeeflijke zonden is, waarom wordt zij dan de zonde tegen den Heiligen Geest genaamd, en niet liever de zonde tegen den Zoon van God?

Antwoord. Zij wordt de zonde tegen den Heiligen Geest genaamd, omdat dezulke de werken, die de Heere Christus deed, welke door den Geest Gods gedaan werden, het werk des duivels noemden; ook omdat allen, die Jezus Christus den Heere verwerpen, het doen in spijt van die getuigenis, welke de Heiligen Geest van Hem en de Heilige Schrift gegeven heeft; want de Schrift is de adem des Heiligen Geestes, en een waarachtige getuige van den persoon, de werken, het lijden, de opstanding en de hemelvaart.