is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondaar! dat is de zonde tegen den Heiligen Geest wat zegt gij, hebt gij dezelve bedreven? Neen, ik weet, dat gij dezelve niet bedreven hebt, indien gij door Christus zalig wilt worden. Ja, het is onmogelijk, dat gij die zonde begaan zoudt hebben, indien gij waarlijk door Hem behouden wilt worden.

Niemand kan begeeren door Hem behouden te worden, die Hem voor een bedrieger of toovenaar houdt. Niemand kan op verlossing hopen door dat bloed, hetwelk hij onrein acht. En God zal nooit toelaten, dat dezulke zich bekeeren, die, nadat zij licht ontvangen en Hem beleden hebben, zoo verschrikkelijk duivels zijn, dat zij Hem verachten en vertreden.

Zekerlijk: woorden, opstand en lasteringen tegen den Zoon, zijn vergeeflijk; maar zij moesten in onwetenheid en ongeloof gedaan zijn; want alle lasterlijke woorden gelijk deze, kunnen ook vergeven worden, indien de ziel er waarlijk mede gekneld wordt, er berouw over heeft, 1 Tim 1 : 13—15; Mare. 3:28.

Alle zonde behalve deze zonden! Want indien God had gezegd, dat Hij slechts eene zonde vergeven zou, was het onverdiende genade geweest, maar als Hij zegt, dat Hij ze alle wil vergeven, dat is genade in de hoogste graad; en juist het verwerpen van den Zaligmaker, die dezelve zou kunnen vergeven maakt dezelve onvergeeflijk.

Wij lezen van den ladder Jacobs: Christus is de Jacobs-ladder die tot den hemel reikt, en die op dezen ladder niet wil klimmen, zal nooit zoo hoog komen; en daar is geen andere naam onder den hemel den menschen gegeven, door wien wij kunnen zalig worden, daar is geen andere offerande voor de zonden dan deze. Hij is alleen de Middelaar, die den mensch met God verzoent.

En Zondaars! indien gij door Hem behouden wilt worden al Zijne weldaden zijn de uwe, ja al zijt gij een groote Jeruzalemsche overtreder.

EINDE.