Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kinderen was eene goede moeder weder te hebben; daardoor werkte hij ook veel met het huwelijk Ivoor den Heere of hot Hem mocht behagen eene goede vrouw hem toe te voegen, tot verdere opkweeking en verzorging voor zijne nog jonge kinderen.

Ondertusschen werd de zustier van Lena bekwaam om school te gaan, en totdat einde besteede haren Vader haar te IJsselmonde, bij haar Oom en Tante. Binnen korten tijd maakte zij veel vorderingen in handwerken, en in alles wat eene joinge dochter noodig heeft te leeren; zij nam look zeer toe in de kennis der Goddelijke waarheden; men zag in haar doorstralen een doordringend oordeel en mannen moed, en was daarbij zeer bevallig, — Daar zijnde, waren er twee jonge heeren die beiden naar "haar verkeering zochten; den eenefni ■was een Hollander e;n dan alndere een Engelschman, die daar ook op de 'school lagen, en beide op haar verliefd waren. Zij zeer schrander zijnde, begon zwarigheid te maken, denkende dat die jongelingen gevaar liepen door haar in verschil te geraken, daarom besloot zij om IJsselmonde te Verlaten, en omdat die jonge heeren haar niet zouden volgen, vertrok zij heimelijk naar Lekkerland, en gaf' door een brief aan haar Oom en Tante te kennen, dat zij fliaiar haar ouders huis vertrokken was opdat 'wajmteer naar haar gevraagt werd, zij zulks niet regt kondien zeggen.

Zij nu weder bij hare ouders zijnde, en hare zuster Lena ziende, hoe verre zij gevordert was in verstand en kennis in de waarheen, maar dat zij geestelijk blind was, zocht haar zulks wel eens onder 'het oog te brengen; en dan gaf zij tiot antwoord: Ik ben zoo goed als gij, en of gij inu al wat naauwer en gezfetter leeft als ik, dait zal er ook zoo naauw niet op aankomen." — Hierop gebeurde hét eens dat Do miné daar aan huis kwam, (alzoo een "leder wat voor TDominé en zijne kinderen deed, zoo als 't maken van kleederen, enz.) zoo had ook Lena en hare zuster iets voor hem gedaan, hetwelk Dominé zoude mede nemen; doch Lena verzocht Aan haar zuster dat zij het Dominé aan huis zoude brengen, en die zulks ook deed; want zij hield veel van hem,

Sluiten