is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over Hosea 11: 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsheid. Ja, Hij is dat middelpunt, waarin alle waarheden van Gods Woord tot onze zaligheid eindigen; Hij is die sterke God, die den machtige zijne vangst ontnomen heeft, en zijne vaten, die Hij door Zijn bloed gekocht heelt, hem ontrooft; die Zijn volk, hoe diep het ook gezonken is in den afgrond der zonde, daaruit trekt met koorden der liefde en menschenzeelen: die de banden van den slavendienst verbreekt, en liet juk der dienstbaarheid van hunne kinnebakken oplicht.

Dit is het stuk, hetwelk breedvoerig behandeld wordt in de Verhandeling van den in zijnen tijd grooten, en nu zooals wij vertrouwen, zaligen Van der Groe, over Hosea 11 :4; welke Verhandeling mij door een mijner vrienden werd ter hand gesteld/met verzoek haar te lezen, en dan, indien het de weg Gods ware, door den druk gemeen te maken; opdat zij onder Zijnen zegen nog dienstbaar werd, om velen van dat harde juk deidienstbaarheid te verlossen; terwijl zulks tevens zoude kunnen strekken ter voorziening in de behoefte eener weduwe, welke eigenares van deze copie was. Ik heb aan het verzoek voldaan, en de Verhandeling nauwkeurig, maar ook met een hartelijk genoegen gelezen, en bied haar nu, door den druk, met toegenegenheid, al diegenen aan, welke belang stellen in het heil van hunne onsterfelijke zielen en in de uitbreiding van Gods Koninkrijk ; voorts God biddende, dat Hij door en onder het aandachtig lezen en overdenken daarvan, Zijne genade aan u schenke en vermenigvuldige.

IJLST, . JELLE J. CROLES.

27 Februari 1832.