Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. — Doch hier wordt in het bijzonder gewag gemaakt van gebondenen van Sion. o Sion! zegt de Profeet, uwe gebondenen, waardoor hier geestelijk dan alleen alle ware geloovigen verstaan worden, welke de Heere, door Zijne almachtige genade, uit de slavernij des satans en des doods verlost, en die Hij tot het Sion van Zijne ware Kerk overbrengt, waarover Christus als Koning gezalfd is, Ps. 2.

Dezen allen te zamen worden door den H. Geest tot zaligheid overtuigd en aan zich zeiven bekend gemaakt, zoodat zij hunne benauwde banden, waaraan zij vastgebonden liggen, gansch smartelijk gevoelen, en niet ophouden daaronder bitterlijk te kermen en te zuchten, totdat zij hunne zielen van die banden des doods, door de machtige hand van Christus, vinden losgemaakt, en nu mogen wandelen als de vrijgelatenen des Heeren.

Maar waar hebben deze gebondenen Sions, vóór het aanbreken van den dageraad hunner zalige verlossing, nu hun verblijf? Voorwaar, in een zeer akelige plaats. De Heilige Geest beschrijft ons hunne staat hier, jals gebondenen in eenen kuil, waarin geen water is. Deze kuil moet hier afbeelden den rampzaligen staat der natuur en van de macht en heerschappij des gatans, waarin de uitverkorenen vóór hunne bekeering ganschelijk gebonden, besloten en gekluisterd zitten, eveneens als groote misdadigers, die op den dood zitten, en die, gebonden aan handen en voeten, in diepe kuilen en onderaardsche holen en kerkers geworpen worden, opdat zij niet zouden kunnen ontkomen. Alzoo zitten de uitverkorenen geloovigen, vóór hunne zalige verlossing, ook zwaar gebonden in den kuil des doods en in den kerker der wet, welke alleenlijk vloek en toorn tegen hen werkt van wege de zonden.

Aldaar zitten die ellendigen en rampzaligen gebondenen dan 1) als onder de aarde levend begraven, en liggen met hunne harten diep gebogen, geboeid en als verzonken in de ijdelheden van de wereld 2). Daar zitten zij in de akeligste duisternis des satans. Geen straaltje van het ware licht des levens beschijnt lien

Sluiten