is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over Hosea 11: 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd, door de krachtige prediking des Goddelijken Woords, van den Heiligen Geest, uit hunnen diepen doodslaap wakker gemaakt, en dan vinden zij zichzelven, helaas! zeer jammerlijk, gebonden liggende in dien kuil, zonder God en zonder Christus in de wereld. 01 dan beginnen zij hunne geestelijke ellende met groote smart en benauwdheid te gevoelen; dan worden zij zeer beangst en verschrikt voor Gods toorn, voor den vloek der wet, voor den satan, voor den dood en voor de hel; dan drukt hen het gewicht van hunne zondenschuld zeer zwaar op het hart; zij beginnen nu jammerlijk te zuchten, te schreien en te weenen, nacht en dag, en roepen zeer klagelijk uit met den Psalmist: „Ik ben gezonken in grondelooze modder, daar men niet in kan staan! Ik ben gekomen in de diepte der wateren, en de vloed overstroomt mij! Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijne keel is ontstoken, mijne oogen zijn bezweken." Ps. 69 :3, 4. O! dan weten zij geen raad, dan zien zij zich zeiven ten eenenmale verloren en rampzalig, en dat het met hunne verlossing ganscli buiten hoop is. En nochtans wil de Heere Jezus hen dan zelf met Zijne eigene almachtige en ontfermende genadehand uit dien verschrikkelijken kuil en afgrond der ellende komen verlossen; want, zoo luidt hier des Heeren woord, dat Hij het zelf was, die de arme gebondenen Sions uit den kuil, daar geen water in was, had uitgelaten, door het bloed huns verbonds.

Dit doet de Heere in eenen tijd der minne; dan, als Hij de gebondenen Sions, die arme zondaren, door den Geest des gelocfs komt trekken uit de macht des satans, en hen komt overbrengen in de zalige gemeenschap van Zijnen Zoon Christus Jezus ; als Hij hen geheel uit zich zeiven uitleidt, en hen, als verlorene en machtelooze zondaren, in ware boetvaardigheid doet nedervallen aan de voeten van Zijne vrije genade in Christus, en hen nu, om Christus wil, al hunne zonden vergeeft, genadiglijk om Zijns Zoons wil vergeeft en hen in Hem weder aanneemt, en door Zijnen Geest vernieuwt en wederbaart tot Zijne geliefde kinderen