is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over Hosea 11: 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo menigvuldig, dat er een zeer breed register van zou kunnen gemaakt worden, indien wij die met onderscheid hier zouden aanwijzen. De satan laat zijne gebondene slaven hier allerhande dienstwerk doen van goddeloosheid, geveinsdheid, hoogvaardigheid, zorgeloosheid, onreinigheid, onwetendheid, onrechtvaardigheid, gierigheid, overdaad, bedriegerij, onderdrukking enz., naardat eens ieders bijzondere aard en neiging, gelegenheid en opvoeding, staat en beroep, bekwaamheid en sterkte zijn, en naardat ieders weg en lot over hem bepaald zijn, door Gods ondoorgrondelijke wijsheid en rechtvaardigheid. De onbekeerde menschen trekken wel alle geestelijk aan den ploeg der zonde, maar zij loopen niet alle op hetzelfde land of veld. De satan heeft voor de domme en onvernuftige menschen duizenderlei soorten van slaafschen zondenarbeid, en hij laat niemand in zijnen dienst ledig loopen, al zou hij hem ook spannen in den rosmolen van den godsdienst, en hem al zijne dagen niets anders laten doen, dan maar druk in- en omloopen, totdat de bleeke dood hem eindelijk uit de kerk en uit zijne bidkamer in de hel sleept. Hij heeft ook allerhande jukken, welke hij zijne ossen en zijnen runderen, zijnen ezels en ezelinnen, en ook zijn klein vee, zeer vast aanbindt: houten jukken, ijzeren jukken, koperen jukken, vergulde jukken, bedelaarsjukken, zachte en harde jukken, staatsjukken, kerkjukken enz. O, diep ellendige en betreurenswaardige zielen, die nog zoo blind zijt, van uwen hals gewillig onder eenig juk van den menschenmoorder, den satan, te buigen! Wat waart gij niet gelukkig, indien gij vóór uw sterven nog eens iets van een menschenverstand mocht bekomen!

2. Het juk op de kinnebakken gebonden, drukte somtijds de beesten zeer, en kon hun wel zeer smartelijk en knellend vallen, bijzonder wanneer zij van den harden arbeid begonnen vermoeid en afgemat te worden. Maar op gelijke wijze is het met het harde juk en den breidel des satans gelegen. Hoe gemakkelijk, ja zelfs vermakelijk, velen dat rampzalig juk od hunne