is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over Hosea 11: 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezitten, hetwelk in de ure des doods geen aasje ware vertroosting kan aanbrengen. Al die overvloed, die rijkdom, eer en aanzien, waarmede de ellendige menschen zooveel op hebben, omdat zij God niet kennen, zullen toch eens rotten; en al die schoone veelvervige kleederen zullen eens van de mot gegeten worden, en dan zal het blad aldus omkeeren: „Welaan nu, gij rijken! weent en huilt over uwe ellendigheden, die over u komen," Jac. 5:1. Maar, gelukkige zielen! gij die vrijgemaakt zijn van het verschrikkelijke juk des satans! O, springt gijlieden op van vreugde en juicht van goeder harte, want gij hebt deel en gemeenschap jaan den volzaligen drieëenigen God. "Welk eene volheid, welk eene algenoegzaamheid bezit gij dan, niet voor eenen tijd, maar voor eene eindelooze eeuwigheid!

Ziet, zoo verandert de Heere den staat van al degenen, welken Hij dat rampzalige juk des duivels van hun kinnebakken oplicht: en dat alles is nu enkel een werk van Gods ondoorgrondelijke almacht en van Zijn vrije genade in Christus. „Ik doet het," zegt de Heere; ,,Ik was hun als degenen enz." O mijne geliefden! wilt dit toch wel terdege opmerken, God eigent zich dit werk van de bekeering en verlossing, der geloovigen ,alleen toe, en Hij sluit er alle schepselen geheel buiten, a,jls die zonder Hem daaraan niets kunnen doen.

1). De mensch zelf kan niets doen tot zijns zelfs verlossing, zonder de genadige kracht en den invloed des Heiligen Geestes. Zoo weinig als een doode kan doen, om de banden des doods van zich te schudden en zich zeiven levend te maken, zoo weinig kan een onbekeerd zondaar doen, om des satans juk van zijne kinnebakken los te maken. Als de Heere Zijne hand daartoe niet uitstrekt dan kan dit juk hem in eeuwigheid niet afgelicht worden. Al stortte hij daaronder zoovele tranen, als er water in de zee is, dan zal Gods vrije genade nog al het werk alleen moeten doen, indien hij ooit, als een gebondene Sions, in vrijheid zal kunnen uitgaan.

2). De leeraars prediken wel het woord van Christus, maar zij kunnen het juk der blindheid en des ongeloofs