is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria-Magdalena

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar met zijuen God te verzoenen, ten einde niet alleen onze zonden, maar ook onze smarten en krankheden te dragen, uitgeworpen. Dit is het feit, de grond van de liefde, van de droefheid , van de deugd, in een woord, van de grootheid van Maria; eene grootheid, daar zij zich zeiven onbewust van is, die zij met de eenvoudigheid van een kind aan den dag legt, alleen de ingeving van haar hart volgende, dat hart dat haar noopt Hem, die haar ontnomen was, te zoeken, en evenmin het vermoeden of den wensch , naar het getuigenis dat ik heden van haar afleg, koesterende, dan gij mijne Hoorders er aan denkt, u den lof van de nakomelingschap te verwerven dooide aandoening die in deze oogenblikken uw hart vervult, en die u zal vergezellen aan de tafel van dien Jezus, die voor u gestorven is zoo als Hij dat voor Maria-Magdalena was, die voor u is opgestaan zoo als

voor haar Maar die aandoening, is zij ook

inderdaad bij u aanwezig? Verstaat gij die zamenspraak tussclien den Heer en zijne verloste? Hoort gij in den geest de Meester die u toeroept: »Maria! en antwoordt gij uit den grond van uw hart: »Meester , Heer, Eedder, Verlosser, Zaligmaker, God!" Verheugt gij u dat alles volbragt, dat Hij niet meer een sterveling, — dat zijn lijden geëindigd is: dat Hij leeft in alle eeuwigheid bij den Vader, en daar den prijs ontvangt van zijne onmetelijke offerande, van zijne verbazende vernedering? — uw hart, in een woord, begroet het de Pascha als de waarachtige Pascha des Heeren. Wien dat hart lief heeft, Wien het gezocht, Wien het gevonden heeft? Of wel, viert gij ons feest, omdat het..... »lieden Paschen