Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waanwijs als de oergenneente, die hen geëxcommuniceerd had. En vijftig jaar later zou je weer een splitsing krijgen: de gereformeerde Spinozistische gemeente in Hersteld Verband. Een kerk is altijd een bekrompenheid, al is een kerksch mensch daarom nog niet bekrompen".

Oom Frits merkte dat zijn nicht eigenlijk maar half luisterde, zeer in tegenstelling met vroeger en daarom eindigde hij met te zeggen:

„Jan hoeft heusch niet met zijn familie of met de pastoor te gaan praten. Hij kan het evengoed probeeren tegen de Westertoren; die zal net zoo min uit zijn eenmaal aangenomen houding komen. Laten we hopen, dat hij verstandig zal zijn en zich niet laat bang maken met bedreiging van eeuwige verdoemenis".

Greetje ging naar huis en oom Frits bleef nog lang zitten denken, peinzend over de alleen zaligmakende kerk, die alle middelen moest aanwenden, verbod van lectuur, verbod lidmaatschap van neutrale vereenigingen en omgang met anders denkenden, om de schaapjes bij elkaar te houden. De vrouw van oom Frits was van katholieken huize. Zij had echter vóór hun huwelijk reeds met het geloof gebroken, maar eenige brave, goed bedoelende tantes hadden later nog getracht oom Frits te bekeeren door hem anoniem allerlei propagandalectuur te zenden. Met belangstelling las hij al deze geschriften, maar hoe meer hij las, hoe grooter zijn tegenzin werd. Op een van die weekbladen ,,de Bazuin", nam hij eens een abonnement, hetgeen voorwaarde was om vragen te mogen stellen. Toen kregen we het volgende vraag en antwoordenspel tusschen den geleerden pater vragenbusredacteur en den eenvoudigen leek oom Frits, van welke correspondentie de aandachtige lezer kennis moge nemen: „Geachte redacteur! Naar aanleiding van uw antwoord in het nummer van 8 December j.1. aan den Heer G. te Heerlen: „Heeft de Heilige Maagd meerdere kinderen gehad?" wensch ik toch even op te merken, dat Uw antwoord verre van duidelijk, de Schrift daarentegen zeer duidelijk is. Want wanneer wij lezen in Mattheus 13 : 55-56; „Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijne moeder niet genaamd Maria en zijne broeders Jacobus en Joses en Simon

Sluiten