Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, eeuwig onbegrijpelijk in zijn onuitputtelijke liefde zich aan de mensch te openbaren; in zijn gedurig trekken van de zondaar naar zijn Rijk van Vrede en Licht", sprak Annemie onverstoorbaar kalm, „Greetje, Greetje; de hoogmoed moet beginnen met te buigen. God zoekt het verlorene, wend je tot de eenige troost in leven en sterven: Christus, die gezegd heeft: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Komt tot Mij die belast en beladen zijt en Ik zal U rust geven".

„Ik wil geen rust . De stem van Greetje klonk rauw. „Ik wil mijn man terughebben, die me door godsdienstige schobbejakken ontstolen is".

Annemie stond op, kuste haar nicht en sprak zacht met tranen in de oogen: „Je weet Greet, dat ik met je meeleef in je verdriet. Ik zal bidden voor je 'en je steunen naar mijn vermogen, dat weet je wel".

Toen Annemie vertrokken was, ging oom Frits eenige dingen uit de krant vertellen om Greetje wat af te leiden, maar hij kon toch niet nalaten altijd op hetzelfde terug te komen.

„Wat je ook leest Greet; 't is bedroevend overal in het leven. Huichelarij in de godsdienst, maar ook verwording in de politiek. Moet je toch eens luisteren naar wat hier staat".

EEN ONGEHOORD SCHANDAAL!

Sedert eenige maanden worden in het gesticht voor zwakzinnigen verpleegd drie gewezen wethouders van Lutjebroek, namelijk de heeren van Aa, van Bee en van Cee. De heer van Aa was zes jaar wethouder geweest, de heeren van Bee en van Cee slechts twee jaar; hiervoor kregen zij hun leven lang een pensioen van respectievelijk vierduizend en bijna twee duizend gulden per jaar. Nu hadden de drie heeren na hun aftreden een brief geschreven aan het gemeentebestuur, waarin zij verklaarden afstand te doen van hun recht op pensioen ten bate van de gemeenschap. De heer van Aa schreef, dat zijn kousenhandel, waaruit hij groote winsten trok, ongestoord was doorgegaan; de heer van Bee, dat hij een zeer gefortuneerd man was, meer verdiende dan tien gemeentewerklieden samen, dat hij steeds ijverde voor verlaging

Sluiten