is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kellectuur, maar de droeve geschiedenis van een door een priester verleid meisje, dat eindelijk gebroken naar lichaam en geest in een klooster te Bristol gedreven wordt. In plaats van er rust en vergetelheid te vinden komt zij tot de ontdekking, dat deze slachtoffers van priesterlust worden ge- en misbruikt door hen, die zich als zieleherders voordoen. Een protestantsch bijbeltje, daar zekeren dag gevonden, brengt haar tot nadenken en ommekeer. Door haar weigering om zich te onderwerpen wordt zij het klooster uitgeworpen, beladen met dien afgrijselijken vloek der kerk, waarvan het bestaan ontkend wordt, maar die hier in haar geheel wordt weergegeven.

Het boek is een waarschuwing voor die ouders, die onverschillig tegenover den godsdienst, hun kinderen zenden naar Kloosterscholen, omdat zij zich verbeelden, dat deze er zulk een goede opvoeding krijgen. Zij beseffen niet, aan welke gevaren zij hun dochter vooral blootstellen en in 't bijzonder brengen wij dit onder de aandacht onzer Indische lezers, omdat daar het gebruik van Kloosterscholen een dagelijksche gebeurtenis is.

Het is een boek, dat door ieder protestant moet worden gelezen, op de tafel van ieder protestantsch gezin een plaatsje hebben moet. En ook roomschen, die den moed en de kracht hebben verder te zien dan wat de oppervlakte openbaart, kunnen er door „gesticht" worden en mocht het zijn tot inkeer worden gebracht."

Ieder leze dit boeiende boek en schaffe het aan. Na ontvangst van postwissel (of Postgiro No. 53724) volgt toezending onmiddellijk.

J. VAN LOO, BOEKHANDELAAR-UITGEVER, Oude Leliestraat 2 — Amsterdam — Tel. 49344.