is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\eiklaien, en dan hebben wij met de maan afgerekend. Ik lees namelijk in mijn' ouden Erve Stichters ook nog: »de Epacta 1".

Dit getal drukt den ouderdom der maan op nieuwjaar uit; anders gezegd, de dagen, die er sedert de laatste nieuwe maan van het vorige jaar verloopen zijn. Daar het nu 30 December 1872 nieuwe maan was, zoo is de laatste maat^ van het vorig jaar maar éénen dag oud geweest, toen het jaar 1873 begon, en wordt dus het getal 1 de Epacta van dit jaar. Boven de 29 kan dit getal nooit klimmen. Want bij de 30 zou de nieuwe maan op nieuwjaarsdag zelf vallen, en wordt dus de Epacta weder nul.

Wanneer gij nu hiermede vergelijkt, wat van den maancirkel is gezegd, dan ziet gij, dat de Epacta in 19 jaren rond loopt. Zoo had het ook Dionysius, die haar uitvond, berekend. Maar de loop der maanmaanden is niet volkomen juist berekend, en even min de dagteekening van den Juliaanschen Kalender. Van daar, dat de Epactencirkel, zoo als hij dien vaststelde, van tijd tot tijd éénen dag verspringen moet. Dit uit te rekenen, zou mij wat te lang ophouden, en u te veel inspannen. Ik wil dus alleen de Tabel geven, die voor de achttiende en negentiende eeuw geldt, en de Epacta van ieder jaar met het Gulden Getal aangeeft. Dit is vooreerst lang genoeg! Beleeft gij de twintigste eeuw, waar de lezers van dit boekje meer kans op hebben dan de schrijver, zoo kunt gij 't nog eens in de boeken nazien.

In deze Tabel is nu dit jaar het twaalfde, en dus 12 het Gulden Getal. De Epacta, die er bij behoort, is 1. Het volgende jaar is die weder 12:

4