Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immiddels was de bisschop lücas in liet jaar 1528 overleden, en vier jaren later (1532) werd johakn horn opperste bisschop der Broederkerk. Op verlangen van den Markgraaf van Brandenburg werd in hetzelfde jaar haar zesde belijdenisschrift, hare leer en verdere inrigtingen behelzende, uitgegeven; het zevende, dat later aankoning terdinand i werd gezonden, was verrijkt met eene inleiding van luther. Het eerste gezangboek der Broeders werd in 1531 door michael weiss bijééngebragt, en in 1540 omgewerkt door johann horn. Deze opperste bisschop stierf in 1547, en werd opgevolgd door johann augusta. Omtrent dezen tijd trof den Broeders eene bloedige vervolging. Na het einde van den Sm alk al di s c he n oorlog, rukte de overwinnaar, koning ïekdinand, Boheme binnen om zich te wreken op de Bohemers, die geweigerd hadden tegey hunne geloofsgenooten te vechten. Op eenen „Landdag" in in het jaar 1547 gehouden, werden de vrijheden des volks vernietigd, en de ondergang der Broeders besloten. Johann augusta werd met list gevangen genomen, en moest 17 jaren lang op het kasteel Bürglitz onder de hevigste pijnen versmachten. De Broeders bleven echter standvastig volharden in hun geloof, en in het gebed voor den koning, die hen vervolgde. Deze gaf den 4den Mei 1548 bevel, dat al zijne onderdanen, of weder Roomsch moesten worden, of binnen de tijd van 42 dagen het land verlaten. De Broeders besloten nu om naar het Evangelisch hertogdom Pruissen te verhuizen, en verlieten den 15de" Junij hun vaderland in drie afdeelingen. Zij kwamen tegen Kerstijd 1548 te Koningsbergen, en kregen verlof, zich in Marienwerder, Gardensee en Koningsbergen te vestigen. Hunne godsdienstoefeningen werden

Sluiten