is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoopte te zien van de Christelijke Broeders te Halle, welke zich sedert het overlijden van a. h. franke, meer en meer vijandig gezind betoonden. Hij ondervond daarbij echter veel tegenstand van de afstammelingen der oude Broeders, welke de door hunne vaderen ingestelde kerkelijke organisatie, niet wilden laten varen; en het einde van dezen strijd was, dat beide partijen zich vereenigden, om den Heer der gemeente de beslissing door het lot op te dragen. Op het eene lot werd geschreven: „Zoo dan Broeders, staat vast, en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn;" (2 Thess. 2 : 15) en op het andere lot: „Dengenen, die zonder de wet zijn, wordt gij als zonder de wet zijnde, (Gode nogtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat gij degenen die onder de wet z ij u, winnen zoudt" (1 Cor. 9 : 21). Na een vurig gebed trok de vierjarige zoon van zinzendorf het eerste lot (2 Thess. 2 : 15); dit had plaats op den 74en Januarij 1731, en toen werd de regeling der oude Broederkerk, ook voor de vernieuwde vastgesteld. Zinzendorf, die deze aanwijzing des Heilands hooger achtte dan zijne eigene meening, liet oogenblikkelijk al zijne bedenkingen varen, en wijdde zich van nu af aan, nog meer bepaald aan de zaak der Broeders.

Het ligt in den aard des Evangelies, dat het eene innige gemeenschap des geestes werkt tusschen hen, voor wie het eene kracht Gods tot zaligheid geworden is. Dit was de ervaring der eerste Apostolische gemeente geweest, en ook te Herrnhut oefende het Evangelie zijne verbindende kracht op de harten uit. Het is dan ook de roeping van eiken geloovigen Christen, allen, die nog verre