Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelde dat zijne zuster, die naar St. Thomas verkocht was, zoo gaarne iets van het Christendom zoude willen hooren. Zij had daarom den grooten God gebeden, dat Hij toch iemand zenden mogt, die haar den weg der zaligheid kou aanwijzen. Toen atjton later, door zinzendorf uitgenoodigd, naar Herrnhut kwam, verhaalde hij daar hetzelfde, en voegde er bij, dat de arme negers zoo hard moesten werken, dat hun geen tijd zoude overblijven, om het Evangelie te hooren verkondigen; daarom zou hun leeraar zelf een slaaf moeten worden, om onder het dagelijkscli werk zijne medeslaven te kunnen onderwijzen. Hoe \ erschrikkelijk dit ook wezen mogt, toch verklaarden zich onderscheidene Broeders bereid, dit ofler te brengen, en twee uit hen, leonhard dober, een pottebakkei, en david nitschman, een timmerman, werden gekozen om naar St. Thomas te gaan. Zij gingen den 21slen Augustus 1732 van Herrnhut op reis, met zes daalders in den zak, en de vermaning zich in alle dingen door den Geest van Christus te laten leiden. Gedurende zijn verblijf te Kopenhagen had zinzendorf ook vernomen, dat een getrouw Evangeliedienaar uit Noorwegen hans egede, die sedert het jaar 1721 in Groenland werkzaam was geweest, ter prediking van het Evangelie onder de Heidenen, besloten had, naar zijn vaderland terug te keeren. loen zinzendorf dit aan de gemeente bekend maakte, meldden zich weder onderscheidene Broeders aan, die bereid waren den Heer in Groenland te gaan dienen; en op den 19,Un Januarij vertrokken de eerste zendboden mattheits stach en christiaan stach, onder geleide van christiaan david, daarheen. Ook in de volgende jaren bleef deze zendingsijver onder de Broeders levendig. De eerste zendelingen

Sluiten