is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, niettegenstaande hare werkzaamheid naar buiten eu naar binnen, telkens op nieuw den grond van haar geloof aan de woorden der H. Schrift te toetsen. Daardoor kwam zij vooral sedert het jaar 1734, tot de volle erkentenis van de door velen miskende leer, van het zoenoffer van jeztjs christus als middelpunt en hoofdleer des Christelijken geloofs; en tot de overtuiging, dat de ware godsdienst des harten, uit het levend geloof in den gekruisten Aerzoener onzer zonde, en uit de gemeenschap der liefde met Hem, als vrucht van zulk een geloof moet voortspruiten.

De Broeders vereenigden zich dan ook, om voortaan verkondigers te zijn van het woord der Verzoening, onder Christenen en Heidenen, en terwijl velen in vroegeren tijd zich door piëtistische wettelijkheid gepijnigd hadden, trad nu voor deze dwaling eene kinderlijke, blijmoedige, met den waren geest des Evangelies overeenstemmende beschouwing in de plaats, welke op de verdiensten des Heilands wees, als op den grond van alle leer der zaligheid. De zoendood van jezus zoude voortaan onder hen als den eenigen grond van heiligmaking voor ligchaam en ziel gelden, en als zoodanig aan alle afdeelingen der gemeente, door woord en schrift verkondigd worden.

Dit laatste bragt bij zinzendokï', een, reeds sedert lang gekoesterd verlangen, tot rijpheid, om in den geestelijken stand bij de Evangelische kerk te treden. Hij legde daartoe te Straalsund met gunstig gevolg een theologisch examen af, en verkreeg ook van de theologische faculteit te Tübingen verlof, om zijn voornemen ten uitvoer te brengen. De toenemende uitbreiding der 'Broedergemeente door ko-