is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zinzendori', bood zij eenige Moravische broeders, een® woonplaats in het land aan. Belangrijke voorstellen werden den Graaf gelijktijdig door eenige godvreezende heeren, aangaande het zendingswerk in Suriname, Berbice, Guinea, enz. gedaan, en daarom reisde hij zelf naar Holland, om daarover met deze vrienden te Amsterdam te spreken; hij legde een bezoek af bij de vorstin van Oranje te Leeuwarden, en stichtte op hare bezitting IJsselstein, in de nabijheid van de stad van dien naam, eene kolonie der Broedergemeente, Heerendijk genaamd. Dit geschiedde in het jaar 1737. Deze plaats zou minder eene gemeente, dan wel eene station zijn, voornamelijk voor de zendelingen ; van daar dan ook het gezegde van christiaan david , die den aanbouw bestuurde: //AY ij gaan den Heiland een posthuis bouwen." Toen zich later, en wel in 1746, op de door zekeren jakob schelltnger aangekochteheerlijkheid Zeist, eene broedergemeente vestigde, miste Heerendijk voortaan ziine bestemming, en werd daarom in het jaar 1770 afgebroken. Ook in Engeland vonden de Broeders ingang, en trachtten onderlinge gemeenschap onder de geloovigen te bewerken. Hunne prediking van de algenoegzaamheid van het zoenoffer van Christus, vond bijval en instemming, en bragt velen, die nog onder de wet leefden, tot de erkentenis van den rijkdom des Evangelies. Onder dezen waren de gebroeders wesley, die later in hun vaderland, zoowel als in NoordAmerika, krachtige getuigen werden van het woord des krnises.