is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlijke wijze bevestigd, daar jezus christüs zich ook onder haar openbaarde als haar Koning en Hoogepriester.

De leiding der uitwendige aangelegenheden der Broederkerk, op het vaste land van Europa, werd gedurende de afwezigheid van zinzendorf in Noord-Amerika, aan eene hoofd-eommissie opgedragen. Deze beijverde zich, om aan het hoe langs zoo meer zich uitbreidend werk der Broeders, ook uitwendige vastheid en steun te verschaffen, door de oprigting van bijzondere gemeenten. Zoo werd het eerst Niesky in Opper-Lusatie gesticht, en hoofdzakelijk den landverhuizers uit Bolieme, ter woonplaats aangewezeu. De Broedergemeente ondervond vooral veel welwillendheid van de Bruissische regering, met betrekking tot de onlangs veroverde provincie Silezië, waar haar eene volkomene kerkelijke vrijheid werd toegestaan, hetwelk mede aanleiding gaf tot de stichting der gemeenten te Gnadenfrei en Gnadenberg.

In het begin van het jaar 1743 keerde zinzendokf naar Europa terug. Hij had de naar Amerika verhuisde broeders , bezig gevonden met den aanbouw van Betlilehem, eene gemeente in den staat Pensylvanië, en zijne werkzaamheid aldaar was rijkelijk gezegend geworden. Het zendingswerk onder de Delaware-Indianen in 1739 begonnen, werd door zijn bezoek verlevendigd en uitgebreid; maar vooral was het de vreugde zijns harten, onder de vele sekten, die toen reeds in Amerika gevonden werden, werkzaam te mogen zijn, hen op het ééne noodige te wijzen, en hen zoo tot de gemeenschap der liefde van christus te brengen, zonder hen echter aan bepaalde kerkelijke vormen te verbinden. Zulke geestelijke gemeenten waren het ideaal en het hoofddoel van zijn streven, en