is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij wensclite iu de Broedergemeente alleen eene verbindtenis van kinderen Gods in den geest te zien. I it dit beginsel laat zicli dan ook het misnoegen verklaren, waarmede hij het werk der hoofd-commissie, in het oprigten van nieuwe gemeenten, en hare onderhandelingen met de verschillende regeringen, opmerkte. Hij trachtte zelfs, maar te vergeefs, het gebeurde weder te vernietigen, en wij erkennen hierin het Koninklijk bestuur des Heeren; want de werkzaamheid der Broedergemeente voor het Godsrijk, zoude, zonder vaste kerkelijke centraalpunten, zoo als de gestichte gemeenten waren, voorzeker van korten duur geweest zijn.

Heerlijker nog en aanbiddenswaardiger bewees zich de genadige leiding des Heeren in den moeijelijken tijd van beproeving, die nu volgde, waarin de vijand Gods voorzeker de vernietiging der Broedergemeente beoogde; maar die voorbijging, zonder haar bestaan te doen ophouden. Deze tijd wordt in hare geschiedenis gewoonlijk „die Sichtungszeit'v(tijd der zifting, loutering) genoemd, en valt in de jaren 1745 tot 1750. Een man als zin/i.ndorf, begaafd met zulk eenen uitstekenden geest, en zoo groote genade deelachtig, kon niet anders dan belangrijken invloed uitoefenen op degenen, die hem omringden. Zijne veelvuldige werkzaamheden noodzaakten hem, de meeste zijner voordragten aan de gemeente, zonder voorafgegane voorbereiding te houden, hetgeen hem gemakkelijk viel, omdat zijn hart zoodanig van liefde tot zijnen Heiland ontgloeid was, dat hij Hem in waarheid zijn hoogste goed, zijn één en alles kon noemen. Hij zelf zeide eens: //Ik heb maar één voorwerp van liefde, en dat is Hij, Hij alleen!" Ook zijne, meest geïmproviseerde liederen, waren