is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvloeisels des harten; maar het ontbrak daarin niet altoos aan onbijbelsche overdrijving; en zijne woorden waren niet altoos grondig genoeg overwogen, zoodat hij, vervoerd door de liefde tot zijnen Heiland, zoodanige bevindingen zijns harten, door woorden trachtte uit te drukken, welke naar het woord van paulus (2 Cor. 12 : 4) „niet geoorloofd zijn uit te spreken." Daarbij kwam dat de voortdurende, en dikwijls zeer arglistige aanvallen zijner vijanden hem bewogen, om, hetgeen bij hem zeiven heilige overtuiging des harten geworden was, bepaald en zonder schroom onder woorden te brengen. Hierdoor ontstond eene wijze van spreken, en wel voornamelijk aangaande de leer der verzoening door het bloed en de wonden van jeztts, en de gemeenschap met Hem, waarbij het gevoel en de verbeelding op onbehoorlijke wijze de overhand hadden, en dat tot een onwaardig spelen met het heiligste leidde. Dit vond, helaas, ook onder de leden der gemeente veel navolging; zij stelden den ernst der boete en der bekeering ter zijde, en vervielen in kinderachtige woorden en daden; terwijl zij zich zeiven zochten wijs te maken, dat dit het gevolg was, van de blijdschap in den Heer, die hen vervulde. De gemeente te Herrnhaag vooral, die eerst voor weinige jaren was gesticht, en nu reeds 1000 zielen telde, verviel zeer in zulke beuzelingen, door van de heldere en gezonde eenvoudigheid der H. Schrift af te wijken. Maar de Heer der gemeente bewees ook in dezen tijd van zware beproeving zijne onveranderlijke trouwe, en de boosheid der vijanden; werd onder Zijne leiding het middel, om zulke afdwalingen in de gemeente te genezen, en haar tot het schriftmatig, eenvoudig geloof terug te brengen. De graaf van