is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

büdingen , grondeigenaar van Herrnhaag, was zoo vijandig tegen de gemeente, en voornamelijk tegen den graaf van zinzendoïu? gestemd, dat hij liaar in liet jaar 1750 in de keus gaf, of alle gemeenschap met zinzendorf , en dus ook met de geheele Broedergemeente te laten varen, of binnen den tijd van drie jaren te verhuizen. De geheele gemeente koos het laatste, en binnen den bepaalden tijd was Herrnhaag ontruimd. Een groot gedeelte der gemeenteleden begaf zich naar Pensylvanië in Noord-Amerika, een kleiner gedeelte vestigde zich te Neuwied aan den Rijn, alwaar nu eene nieuwe gemeente ontstond. Nog heden staan enkele huizen, en daaronder de vroegere kerk te Herrnhaag, als getuigen voor het zich zelf-verlooclienend geloof der bewoners; en zulk eene bereidvaardigheid om alles te verlaten, en den pelgrimsstaf op nieuw in de hand te nemen, is voorzeker een bewijs, dat de afdwalingen des gevoels van vorige jaren, hen toch niet in de opregtheid hunner harten, om getrouw te blijven in de navolging van hunnen Heer, konden doen wankelen. Dit hadden ook die eerwaardige mannen moeten bedenken, welke zich in dien tijd van overdrijving lieten verleiden om tegen de Broedergemeente op te treden; en wanneer onder dezen, de geleerde albrecht bengel , aan het slot van zijn geschrift tegen haar, getuigt: dat de oorzaak van eenen spoedigen ondergang in haar zelve lag, en dat zij den tijd van haren hoogsten bloei reeds had bereikt, dan zijn deze zijne woorden nu reeds door de geschiedenis van haar voortbestaan gedurende meer dan honderd jaren, genoegzaam weersproken.

Zinzendore zeide aangaande deze gebeurtenissen: ,/In,/dien de Heiland ooit een krachtig bewijs van Zijne trouw