is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgerigt. Hij hield zicli ook in dezen tijd onledig, met eene grondige herziening zijner, door den druk openbaar gemaakte geschriften, en verwijderde daaruit alles, wat gegronde reden tot ergernis zoude kunnen geven. Uit het midden dezer werkzaamheden riep zijn Heer hem na een kort ziekbed tot zich, op den 9den Mei 1760. Zijne laatste rustplaats vond hij op den ,/IIutberg," het kerkhof der Broedergemeente. Een eenvoudige steen bedekt zijn graf met het opschrift: ,/Hij was gesteld, opdat li ij zou heengaan en vrucht dragen, en dat zijne vrucht blijve" (Joh. 15 : 16). Hij heeft vrucht gedragen in het midden der Broedergemeente, die naast God, aan hem haar bestaan verschuldigd is; in de geheele Evangelische kerk, in wier midden hij de zuivere leer der verzoening, en der eeuwige verlossing door het bloed des kruises, heeft bewaard; eindelijk ook onder de Heidenen , waaruit velen door hem zijn gebragt tot de kennis der zaligheid, die in christüs jezus is. Zijne nagedachtenis zal daarom voornamelijk in de Broederkerk gezegend blijven!

6. DE TIJD VAN SPANGENBERG, 1760—1800.

Met den dood van zinzen dorf , ontviel aan de Broedergemeente een man, die met zijne „pelgrimsgemeente" niet alleen haar aardsche steun, maar ook het middenpunt was geweest van al hare werkzaamheden. En