is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe uitgebreid was de kring van deze werkzaamheid. In Duitschland bestonden ten tijde van het overlijden van zinzendorf 12 Broedergemeenten, in Holland 2, in GrootBrittannië 17, en in de Vereenigde Staten van NoordAmerika 12. Onder de Diaspora werkten de Broeders in Duitschland, Zwitserland, in het zuiden van Frankrijk, de Noordelijke Rijken en Liefland, zoodat duizende zielen aan hunne bediening en leiding toevertrouwd waren. Ook het zendingswerk had zich van jaar tot jaar uitgebreid. Het mostaardzaad op St. Thomas in de aarde gestrooid, was opgewassen tot een' grooten boom, niet alleen op de drie Deensche eilanden, maar ook op Jamaica en Antigua. In Suriname, en voornamelijk te Bcrbice, onder de „Arawakken" verkondigden de Broeders het Evangelie. In Noord-Amerika mogten zij zich over de krachtige werking van den Geest Gods en Zijner genade onder de Indianen verheugen; zij ondervonden daarentegen ook de magt van den overste dezer wereld, door eene bloedige vervolging, tegen de geloovigen uit de Heidenen gerigt. Op den 24«ten November 1755 werden 11 zendelingen in hunne woning aan de rivier Mahony, ten deele vermoord of verbrand, en de kleine Indiaansche gemeenten van de eene plaats, naar de andere verdreven. In Groenland daarentegen stond het werk des Heeren in liefelijken bloei, en in 1752 werd daar, zoo als reeds gezegd is, een tweede zendingspost gesticht.

Ook wijdde men zich vooral aan de opvoeding der kinderen, als aan een werk der inwendige zending; te Neuwied werd in 1756 het eerste opvoedings-instituut opgerigt, en een groot getal kinderen aan de zorg en leiding der Broedergemeente toevertrouwd.

4