is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgedragen, hetwelk de „Unitats-Aeltesten-Conf e r e 11 z" (collegie van ouderlingen der vereenigde Broedergemeente) werd genoemd; dit bestond uit drie met elkander naauw vereenigde onderdeden, als: ,/dasHelfer- und Erziehungs-Collegium", tot behartiging der geestelijke aangelegenheden, en tot leiding van het werk der opvoeding; ffdas Missions-Collegiumv voor het zendingswerk; vdas Yorsteher-Collegium," ter besturing van de tijdelijke aangelegenheden der gemeente; dit alles bestaat met eenige wijziging nog tot op dezen dag. De leiding van iedere afzonderlijke gemeente werd bovendien aan eene ffAeltesten Conferenz," (Collegie van ouderlingen,) opgedragen, bijgestaan door das Aufseher-Collegium" (collegie van Opzieners) hetwelk door den /,Gemeinrath" (gemeenteraad) wordt gekozen; deze gemeenteraad zelf is zamengesteld uit hen, die met vrije verkiezing, door alle volwassen broeders der gemeente, worden aangewezen. De in het jaar 1775 te Barby vereenigde Synode, besloot aangaande de leer, hoofdzakelijk de volgende vier stukken vast te houden:

1. De leer van het zoenoffer en de plaatsbekleedende voldoening van jezus christus voor onze zonde, en Zijne verdienste als de eenige grond van alle heiligmaking.

'Z. De leer van de algemeene bedorvenheid der menschelijke natuur.

3. De leer van de Godheid van jezus, door wien alle dingen gemaakt zijn, en bestaan.

4. De leer van den Heiligen Geest, en de werkingen Zijner genade.

Deze belijdenis getuigde krachtig tegen het heerschend

4*