is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de naauwe vereeniging der geloovigen niet in den weg mogt staan. Van daar, dat de gemeenten op het vaste land van Europa, meer tot de Luthersche geloofsbelijdenis overhellen, de Engelsche en gedeeltelijk de Aroerikaansche daarentegen, de Hervormde leer volgen; terwijl de Moravische „ T r o p o s," allen te zamen onder ééne kerkelijke orde en tucht vereenigt.

4 Be openbare Godsvereering. (Liturgikum.)

Wij trachten door dagelijksche godsdienstoefeningen de vermaning des Apostels te behartigen: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid (Col. 3 : 16.) lederen Zondag morgen wordt de z/Kirchenlitanei" (Liturgie) gebeden; daarop volgt de openbare prediking; des avonds, wordt of eene korte redevoering over eenen der dagteksten gehouden, (Homilie) of eene Liturgie gezongen. Op eiken eersten Maandag avond in de maand, vereenigen wij ons te zamen tot het gebed voor de uitbreiding van het koningrijk Gods; iederen derden Maandag heeft een afzonderlijke bidstond voor de leden der gebedsvereeniging plaats (zie het geschiedkundig overzigt, bladz. 28). Overigens worden er tweemaal in de week, bijbellezingen, eens uit het Oude, en eens uit het Nieuwe Testament, gehouden, Liturgiën gezongen, verschillende berigten uit de gemeente, en levensbeschrijvingen gelezen, en zanguren gehouden. Deze laatste vooral, zijn eigenaardige godsdienstoefeningen in onze gemeente, waarbij eenige verzen van verschillende liederen uit ons zeer rijk gezangboek, door den voorganger, (Liturgus) aangeheven, en door