is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering van ouderlingen opgedragen, „AeltestenConferenz," genaamd. Zij bestaat uit de broeders en zusters, door liet Provinciaal kerkbestuur beroepen, en van den Heer door het lot goedgekeurd, als dienaars der gemeente. Zij zijn de volgende:

1. De eerste voorganger (Gemeinhelfer), die het voorzitterschap in de vergadering bekleedt, voor de nakoming der verordeuingen in de gemeente, zoowel uit- als inwendig, te waken heeft, en de officiële briefwisseling met het hoofdbestuur voert. Hij is gewoonlijk te gelijk predikant, en de leiding van het koor der gehuwden, is meer bijzonder aan hem en zijne vrouw opgedragen.

2. De zielzorgers (Pfleger) der verschillende koorafdeelingen der gemeente.

3. De voorstanders (Vorsteher) der gemeente in het algemeen, en van iedere afdeeling in het bijzonder. Deze zijn met de administratie der huishoudelijke aangelegenheden belast.

4. De Directeuren (Inspectoren) van de, in de plaats aanwezige opvoedings-gestichten. Al deze dienaars der gemeente, bezitten wel met betrekking tot hunne bezigheden, in hunne verschillende bedieningen, eene zekere zelfstandigheid; zij mogen echter in alle gewigtige en algemeene aangelegenheden, niet, dan na gezamenlijke beraadslaging en overeenstemming handelen.

Naast het zoo even genoemd bestuur, staat het Co 1legie van Opzieners (Aufseher-Collegium), geroepen om voor de uitwendige orde in de gemeente, en over hare leden te waken; om het Collegie van Ouderlingen krachtdadig te ondersteunen; om deel te nemen aan de uitoefening der kerkelijke tucht, en om allen, welke zich aan de gemeente