is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat iedere Diaspora-gemeente of omtrek, verpligt is voor haar onderhoud, en dat van haren voorganger te zorgen , en slechts bij uitzondering, ondersteuning van het Hoofdbestuur der Kerk te vragen; dit wordt, waar het noodig is, daartoe in staat gesteld door collecten uit de gemeenten, en de renten van een klein Fonds, uit liefdegiften en legaten bijeengebragt. Bij de gedurig meerdere uitbreiding van dit werk, en de telkens wederkeerende ervaring, dat meer armen dan rijken den Heer en Zijne gemeenschap zoeken, blijft het, ook met betrekking tot zijne uitwendige behoeften, voortdurend een werk des geloofs. Vragen wij naar de vruchten van dezen meer dan honderdjarigen arbeid, dan wijzen wij met vrijmoedigheid op de tijden Tan algemeenen afval van het geloof in Duitschland, en de Noordelijke Staten, toen onder de verstrooide kudden onzer Diaspora, het woord des kruises in de harten bewaard bleef, om zich later in ruimeren kring, op nieuw krachtig te openbaren. Velen van de meest begenadigde getuigen erkenden in den tijd van terugkeer tot het levend geloof, dat zij de eerste beginselen tot erkentenis der waarheid, aan onze Diaspora-vereenigingen te danken hadden. Het meeste behoort tot de verborgene geschiedenis van het Godsrijk, die nog geene pen vermogt te beschrijven; maar die ons in den dag der toekomst van cheistxjs geopenbaard worden, en tot zalige lofzangen, voor Zijnen troon stemmen, en opwekken zal.

Wij hebben Teeds vroeger melding gemaakt van ons zendingswerk, en gezien hoe het in aanvang en uitbreiding gelijk was aan het mostaardzaad, dat opwies tot een' grooten boom. Van het begin af aan, was het onze bedoeling eerstelingen uit de Heidenen voor den