is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van de ingediende Wet op het Lager Onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat en zooveel als den leerling in staat stelt, om zonder al te grove taalfouten te schrijven. Dus b. v. regels voor de a en u; voor de e, oen ij, voor zoo verre zij te kennen zijn aan de verandering van klinker. De verbuiging, de vervoeging: de laatste vooral wat de fs en d's betreft: en dan ontleding: logisch, maar niet a la Roorda's of van Wieringen Borsky's, maar eenvoudig, dood eenvoudig, en grammatisch, waardoor het kind de woorden practisch in hun soorten leert onderscheiden, en daarmeê uit. Neen nog een paar eenvoudige regels over de rustteekens, — opdat er een eind kome aan de brieven, waarin noch punten, noch kommaas worden gevonden.

Onder letter e wordt gesproken van de beginselen der aardrijkskunde. Alweer uitstekend. En dat men op zeer vele scholen bij dit onderwijs uitgaat van de plaats der inwoning, successievelijk overgaat tot de provincie, waarin men woont, tot ons vaderland, tot ons werelddeel en dan tot andere werelddeelen, is voortreffelijk. — Maar vooral in de aardrijkskunde wordt het woord beginselen vaak wat al te kleingeestig opgevat. De tijd is voorbij, waarop men de departementen van Frankrijk en de woiwodschappen van Polen op de scholen leerde, en daar. naar op examens gevraagd werd; maar volgens een vergelijkend examen voor een paar jaren in de provincie Utrecht gehouden, moesten de examinandi, ik weet niet al welke nietigheden van China weten: toch zeker om ze bij voorkomende gelegenheid den jongens te kunnen leeren. — En tegenwoordig leeren dreumissen van 8—10 jaren, de spoorwegstations aan de verschillende lijnen in ons land, de arrondissementen en kantons der provinciën, alsof er niets nuttiger in de aardrijkskunde te vinden was, niets dat meer ontwikkelt, 't Is zeer zeker alleraardigst , wanneer een kind weet, hoe het per water van Groningen naar Maastricht kan komen — als niet hier of daar de waterstand wat al te hoog of te laag is — maar met dit aardige is alles gezegd! Leer mijn kind liever, hoe het naar Indië en naar Amerika kan komen, en hoeveel tijd zulk een reis wel kost; en hoe het op de schepen toegaat.