Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek gemaakt! Hadden zij dien tijd gebruikt om wat meer in Becker of Schlosser te lezen, of gedichten of goed proza te bestudeeren; zij hadden verstandiger gedaan. Maar de stakkers konden niet verstandiger zijn. De nood was hun opgelegd. Ik beweer niet dat alle, zelfs niet dat de meeste, vragen, die over de theorie der cijferkunst gedaan worden, zoo nutteloos en dus dwaas zijn; maar dat er onder de vragen zoodanige voorkomen, is reeds erg genoeg. En het zou mij niet moeielijk vallen aan te toonen, dat op het gebied van Aardrijkskunde en Geschiedenis niet minder dwaze dingen behandeld worden. Een goed overzicht over de Geschiedenis kunnen de meeste kandidaten voor het examen niet hebben, omdat zij te veel détails hebben moeten in 't geheugen prenten. En zoo zien zij door op de boomen afzonderlijk te letten, en de hoogte van t ontstaan en de vlucht der takken bestudeerende, het bosch niet meer. En zou zelfs hier en daar niet het onschuldige Programma voor de examens van 28 Aug. 1865, tot zulk een examen aanleiding geven? Daarin wordt toch van hulponderwijzers en hulpondenrtjzeressen, en van hoofdonderwijzeressen (zonderling genoeg van hoofdonderwijzers niet meer) geëischt: „eene bekendheid met Nederland en zijne bezittingen, die meer tot bijzonderheden afdaalt." De stakkers hebben &dus^ om maar iets te noemen, al de kapen van Java te leeren, waarvan er in Allan (Aardrijkskundige beschrijving van Neerlands Oost-Indische bezittingen) slechts 19 worden opgenoemd. Dat zij de residenties en adsissent-residenties allen moeten kennen, en in haar betrekkelijke ligging beschrijven, is natuurlijk. Maar zou men hen ook vragen, wanneer op Noord-Sumatra de regentijd begint ? De kennis daarvan ware bij de eerste expeditie naar Atchin niet onnoodig, althans niet onnuttig, geweest.

Mijne derde grieve tegen de examens was, dat men de hoofdzaak vergeet. Men geeft het jonge mensch een acte die , of diploma dat, hem het recht geeft onderwijs te geven: maar men weet niet, of hij in staat is het te geven, het goed te geven. Men heeft eenvoudig vergeten, neen dat niet, maar

4

Sluiten