is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van de ingediende Wet op het Lager Onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*-ib,iorï3ook t. d. v. h.

Christelijk OndorwffJ

geen wonder. Deze beschouwing is eene noodwendige consequentie van liet systeem gevolgd bij de aanstellingen in den regel van schoolopzieners, en soms, maar exceptionueel gelukkig, bij die van Inspecteurs. — Als mannen zonder eenige degelijke kennis van liet onderwijs tot School toezicht er s, ■—men vergeve mij dit woord, op echt Hollandsche wijze van schooltoezicht gevormd — aangesteld worden, is men van idee dat „Gott giebt Verstand, wem die Leute geben ein Amt;" of in eenvoudig Hollandsch gezegd, dat hun het verstand wel zal aanwaaien; en dat dit dan ook werkelijk gebeurt, daar. voor hebben wij de sprekendste bewijzen. — Een schoolopziener toch zal over het onderwijs in eene school kunnen oordeelen, als hij daar 1 of 2 uren is geweest; terwijl een gewoon schoolmeester minstens zooveel dagen zou noodig hebben, om te oordeelen over het onderwijs door een confrater verstrekt.

Deze vruchten dan zoo goed zijnde, is het natuurlijk, dat men ze ook elders verwacht. — Waarom zou een hulponderwijzer, als hij zijn acte in den zak heeft, niet in staat zijn onderwijs te geven? Hij is er immers toe bevoegd? En hij is knap; hij weet een verbazende menigte van zaken, zelfs zooveel dat drie kwart van hetgeen hij geleerd heeft, hem op school niet te pas zal komen. Hij weet zelfs, ofschoon hem dit wellicht niet op het examen in de Vormleer is gevraagd, uit Bouwman's „De Vormleer in de Lagere School. Eene handleiding bij het onderwijs en tot zelfoefening voor aankomende onderwijzers, 4',e vermeerderde druk. 1865" pag. 185 in verband met 193: dat het icosaëdrum 36 lichaams-diagonalen heeft; en zou hij nu niet volmaakt geschikt zijn, om kinderen te leeren optellen ?

Ik heb dan ook slechts één bezwaar. Ik vind, dat de hulponderwijzers eigenlijk nog niet genoeg ontwikkeld zijn om onderwijs te geven: hoe meer de meester weet, hoe degelijker zijn onderwijs zal zijn Ook vind ik hen op 18 jarigen leeftijd nog wel wat jong, om hun zulk eene gewichtige zaak, als