Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen, en de werklieden kunnen zich zóó onmisbaar maken voor de meesters , dat dezen hen aan elkander betwisten. Gij zegt: er wordt geklaagd over te laag loon Maar men weet toch wel in een handelsstad, dat het loon evenmin willekeurig bepaald wordt als de prijs van eenig handelsartikel, en dat ook djiarin alles afhangt van aanbod en vraag, en van de waarde die er voor het geld wordt geleverd. Ook het werk heeft zijn vasten prijs, en een timmermans- of metselaarsbaas kan daarin zoomin naar willekeur verandering brengen, als de koopman of winkelier in den prijs van koflij of gort. Een werkman. die zich oefent in bekwaamheid, verrijkt zich, want zijn kunde en vlijt is zijn kapitaal. Laat hij zich onmisbaar weten te maken, en hij zal zelf zijn loon kunnen bepalen. r>e baas, die hem in 't. werk stelt, zal hem in 't eind altijd moeten betalen wat hij waard is; dat staat vast." — //Ik geloof, dat gij gelijk hebt," was het antwoord // en ik wilde dat allen het zoo begrepen. Maar gij hebt gevraagd, hoe onze handwerkslieden wonen. Ik zal er u iets van laten zien!"

En nu gingen wij tusschen hooge, hooge huizen, eenige naauwe, bedompte steegen door: in die steegen waren nog naamver en donkerder gangen, die toegang gaven tot nog duisterder portalen, met trappen opgaande tot de derde en vierde verdieping.

// Maar de menschen, die daarbinnen en daarboven wonen, hebben geen licht en geen lucht!" riep ik uit //zij moeten toch wel heel arm zijn, om zich alzoo te behelpen! " — // Arm, wel neen! dat zijn ze niet; 't zijn rijke menschen, die hier

Sluiten