Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ik maak mij sterk, dat gij , zoo goed als ik , zoudt geschreven hebben: „Aan hen, die gewoon schoolonderwijs „genoten hebben, moet de gelegenheid gegeven worden tot „het genieten van herhalingsonderwijs." Zoover ik weet, hebben wij geen van beiden veel kans ooit minister of zelfs maar lid van de Tweede Kamer onzer Staten-Generaal te worden en zullen wij dus wel nimmer in de gelegenheid komen er een wetsvoorstel van te maken, toch kunnen wij wel iets doen, want de handen in den schoot'te laten liggen, doen we present aan de dames boven de tachtig jaar. Wij kunnen tegen iedereen, die ons aanhooren wil, het goed recht van de herhalingsschool bepleiten; wij kunnen de noodzakelijkheid betoogen; wij kunnen meewerken , dat het publiek met de herhalingsschool meer opkrijgt en er om vraagt bij het gemeentebestuur of desnoods zelf de handen aan den ploeg slaat door voor gemeenschappelijke rekening eene bescheiden , maar degelijke proef te nemen. Een goed voorbeeld doet vaak goed volgen. Of hebben indertijd, toen ons gewoon schoolonderwijs riog in de luren lag, verschillende nutsdepartementen zich niet beijverd zelf eene goede school in te richten en heeft men als gevolg daarvan niet het geheele lager onderwijs vervormd? Een dergelijk plan bestaat nu met het oog op de herhalingsschool bij de „Gemengde commissie voor onderwijsbelangen", eene der telgen van „de Maatschappij tot nut van 't algemeen" en tevens verwant aan „de vereeniging Volksonderwijs".

Ik zei dan, dat wij took iets kunnen en moeten doen. Ge weet wel, dat bij ons departement van het nut nog de oude gewoonte bestaat, dat wij op de beurt eene lezing houden. Ik moet er binnen kort weer aan gelooven en heb daarvoor het ingesloten opstel bij elkaar zien te krijgen. Wij hebben hier wel eene herhalingsschool, maar ik zag haar gaarne wat beter bezocht en oprecht gesproken , wat meer in overeenstemming met onze behoeften. Vandaar de keuze van mijn onderwerp.

Sluiten