is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortgezet onderwijs voor het "volk"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doenlijk is gebleken eene herhalingsschool in te richten. Wat den vriend van dit onderwijs nog meer ontstemt, is het feit, dat, waar deze school werd opgericht, zij meestal een kwijnend leven leidt. De gemengde commissie voor onderwijsbelangen schrijft in haar tweede jaarverslag: „Het „blijkt, dat op zeer vele scholen geene lessen voor herhalings„onderwijs worden gegeven; dat waar dit onderwijs geregeld „wordt verstrekt, daarvan slechts gebruik gemaakt wordt „door een gemiddeld zeer laag percentage van het getal „leerlingen , dat met vrucht alle klassen der lagere school „heeft doorloopen, 't welk, wegens de schoolgeldheffing in „sommige gemeenten nog lager is dan in 1890; dat deze lessen „meestal worden bijgewoond, behalve door laatstgenoemde „leerlingen, door leerlingen van de gewone dagschool en door „hen, die de lagere school niet hebben doorloopen, door „schoolverzuim achteruit zijn geraakt en nu de avondschool „boven de dagschool verkiezen."

Uit het voorgaande blijkt, dat het herhalingsonderwijs nog slechts spaarzaam is ingevoerd. Laat ons de oorzaken daarvan eens trachten op te sporen.

De tegenwoordige minister van binnenlandsche zaken verklaarde kort en bondig in zijn antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer, dat de slechte toestand voor het herhalingsonderwijs in ons land alleen te vinden is in de geringe belangstelling, welke dit onderwijs geniet van de zijde van hen, voor wie het wordt gegeven. — Was dit oordeel juist, dan zou men moeten zoeken naar de oorzaken dier weinige belangstelling en naar niets anders. Wij gelooven met den minister, dat belanghebbenden bij het herhalingsonderwijs hun begeeren niet dikwijls, noch luid uitspreken, maar dit is nog niet altijd het gevolg van hunne weinige belangstelling. Laat ons u ten bewijze het volgende feit meedeelen : In zeker dorp, waar voor het gewone onderwijs goed wordt gezorgd, bestond geene herhalingsschool. In eene vergadering van eene daar bestaande vereeniging tot bevor-