is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortgezet onderwijs voor het "volk"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het belang van het herhalingsonderwijs zou het dus zijn, wanneer iedere gemeente verplicht was voortgezet onderwijs te doen geven en men den onderwijzers daarvoor eene afzonderlijke belooning toezegde.

Al zien wij de belangrijkheid van de opgesomde bezwaren tegen het herhalingsonderwijs niet over het hoofd, toch gelooven wij, dat de grootste hinderpaal nog niet is genoemd. Hij is deze: waar dit onderwijs is ingevoerd, voldoet het niet, omdat het gebrekkig is, rondweg gezegd, omdat het niet deugt. In het reeds meergenoemde verslag der gemengde commissie voor onderwijsbelangen, wordt dit aldus omschreven : „Terwijl meestal het peil van het (herhalings-) „onderwijs niet staat boven dat, hetwelk op de dagschool „wordt gegeven, zijn meestal in dezelfde uren en dezelfde „klassen bijeen: leerlingen, die met vrucht de gewone school „hebben doorloopen, leerlingen, die de gewone dagschool nog „bezoeken en leerlingen , wier ontwikkeling verre staat be„neden die der twee eerstgenoemde categoriën, zoodat her„halings-, inhalings- en gewoon lager onderwijs in de zoogenaamde „herhalingsschool gegeven wordt. En aangezien het aantal „leerlingen, die in te halen hebben, in vele gevallen grooter „is dan dat der anderen, is het zoogenaamde herhalingsonderwijs feitelijk inhalingsonderutijs." Dit euvel bestaat, maar kan met een enkel voorschrift worden verholpen. Er zij bepaald, dat niemand op de herhalingsschool worde toegelaten, dan na met vrucht de dagschool bezocht te hebben of anders bewijzen heeft af te leggen, dat hij dezeltde bekwaamheden en kundigheden bezit, als dergelijke leerlingen. Er zijn plaatsen, waar deze regeling bestaat.

Minder gemakkelijk komt het ons voor een paar andere ondeugden van het tegenwoordige herhalingsonderwijs te bestrijden ; het beweegt zich namelijk nog te weinig op praktisch gebied en houdt geene rekening met de omgeving. Het is nog te veel geschoeid op dezelfde leest als ons onderwijs op de dagschool. De leerlingen, die reeds aan den arbeid