is toegevoegd aan uw favorieten.

De lofstem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l.

Jezus daalt op aarde neder

Als een kindje klein en teer; Maar, hoe arm Hij ook moog' wez^n,

Hij is aller Hoofd en Heer.

Vrede zal enz.

4.

Als bet lam, van God gegeven,

Leefde en stierf Gods lieve Zoon ; Maar nu klinkt ook in den Hemel,

't Hallelujah om Zijn' troon.

Vrede zal enz.

3.

In een' kribbe ligt Hij neder,

Weldra wordt een krais Zijn troon; Ja, om zondaars te verlossen,

Droeg Hij spot, en smaad, en hoon. Vrede zal enz.

5.

Leer ons bij Uw' kribbe buigen,

Leer ons knielen bij Uw kruis,

Leer ons in Uw' Naam gelooven, Neem ons eens in 't Vaderhuis. Vrede zal enz.

Amsterdam.

(*) No. 13 in zessen slaan tot » Vrede". Daarna in tweeën tot »Jezus". De laatste regel weder in zessen.

J. Hesta.

XIY. AAN JEZUS. (I.)

1.

Lieve Jezus! Vriend van kind'ren !

Zie ons bukken voor Uw' troon; 't Lied uit' dankbre kindermonden Wordt U knielende aangeboön. Schoon de rei der zalige Eng'len U steeds wijdt hfar hemellied, Gij hoort onder al die koren,

Ook den toon, dien 't kind U biedt.

2.

Ja, wij weten 't, dierb're Heiland,

Niemand is zoo goed als Gij.

Hebt Gij niet eens zelf gesproken : „Lieve kind'ren, komt tot Mij ?" En toen stroomden heil en zegen

Op die lieve kleinen neer.

Zegen ons ook , dierb're Heiland ! Dan beminnen we U nog meer.

uit:

3.

Ja, toen Gij nog op deez' aarde

't Pad bctraadt van leed en smart, Zongen kind'ren eens Uw' grootheid,

En het was U wèl aan 't hart. Zouden wij dan van U zwijgen,

Die voor ons zoo alles zijt?

Neen, Verlosser 1 Uwe liefde

Zij ons hart en toon gewijd. „de Schoolgezange.i voor drie stemmen" door J. Prinsen. Amsterdam. J. van der Beij en Zn.

NB. Deze beide Nos. kan men ook zingen op de wijze van Gezang 120.