is toegevoegd aan uw favorieten.

De lofstem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

't Is feest, 't is feest, God dank, God lof!

We erkennen 's Hemels ze-ren.

Uit stad en vlek, uit hnt en hof,

Klimt lof en dank hem tegen; En schalt een zang of vloeit oen traan, God heeft hem evon goed verstaan. ( Uitgave: G. Suringar Leeuwarden.

3.

's Lands Vader leev'! 'slands Moeder loev'!

Zoo juichen hart en snaren.

Dat God hun vreugde en voorspoed geev'

En menig tiental jaren !

Onbreekbaar zij onze eendrachtsband ; «.. Dat zingt en bidt het Vaderland. ( 's'

H. Tollens Cz.

XL. MIJN NEDERLAND, MIJN VADERLAND.

1.

Mijn Nederland, mijn Vaderland!

Hoe klein voor 't oog der wereld, Toch zijt Ge mij het dierbaarst' pand,

Met glans en roem bepereld.

Heil U, tot aan mijn' jongsten sto.id,

Want Gij zijt mijn geboortegrond. (

3.

Der vaad'ren strijd, der vaad'ren bloed

Sehonk ons den rijksten zegen ; Hun bede en werk schonk ons, zoo zoet,

Do vrijheid allerwegen.

De faam vermelde aan 't verste atrand l ^ Der vaad'ren lof, o Nederland. (

Amsterdam

2.

'k Heb Neêrland lief, ik min het teer ;

Want daar werd ik geboren,

Daar mocht ik, boven nog veel meer,

Van Gods genade hooren.

Daar leerde ik, wat God heeft gewrocht,

Hoe duur de vrijheid werd gekocht. ( b'

4.

Bescherm ons land door Uwe hand

O, Albestierend' Koning!

En maak U in mijn Vaderland

Alom een vaste woning.

Verlicht den Vorst en 't Volk steeds meerU. Met Uwen Heil'gen Geest, o Heer! (

J. W. Beknüardi.