is toegevoegd aan uw favorieten.

Barmhartigheid, ook jegens de dieren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lidschap Gods heeft te toonen door barmhartigheid, ook jegens de dieren.

in de eerste plaats willen wij weten, wat barmhartigheid is, i:i haar wezen.

Er is een ander woord, dat nagenoeg synoniem er mede is: goedertierenheid.

Deze woorden omvatten tweeërlei begip: het begrip goedheid, teederheid, zachtheid. En het begrip: jegens den arme, jegens den mindere, jegens dengene, die afhankelijk is. Barmhartigheid is dan ook: een hart hebben voor armen. Goedertierenheid is: goedheid van den meerdere jegens den mindere.

vVillen wij het juiste begrip hebben aangaande barmhartigheid, dan moeten wij op God zien. In honderden teksten wordt aangaande God verzekerd, dat Hij barmhartig is. „Barmhartig en genadig is de Heere en groot van goedertierenheid". God is niet alleen groot en goed en teeder. Hij is dit ook en juist jegens dengene, die het niet verdient. Daarom roemt het geloof in de barmhartigheid Gods. „Mij, den grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied", zegt Paulus. Zoodra de goedheid Gods zich jegens den zondaar openbaart, wordt die goedheid „barmhartigheid" genoemd. De bekeerde zondaar heeft ten opzichte van God eigenlijk maar één dogma, maar eene belijdenis: „De Heer is vol van barmhartigheid." Als gij dit hebt ervaren, hebt gij de heerlijkheid Gods ervaren en uw eigen zonde beleden. Wie barmhartigheid bewijst is groot en wie barmhartigheid ontvangt is klein.

„'t Is 't grootst in God, genade te bewijzen; t Is t grootst in ons, ootmoedig die te prijzen,

Te zien hoe hoog, als wij gena verkrijgen,

Gena kan stijgen." (Gez. u8:8).

^ Het woord „barmhartigheid" omvat dus heel het heilsplan des Ileeren; het spreekt van God, die groot is in goedertierenheid en van den mensch, die niets meer is, dan een arme zondaar.

En nu zegt het Evangelie, dat, wie barmhartigheid ont-