is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederinvoering der doodstraf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook ongunstig op bet volk. De terzijzetting van Gods gebod inzake de doodstraf door ons Ministerie beeft reeds zeer neerdrukkend en verslappend gewerkt op het Christenvolk. In de Kamers en ook in de pers wordt bet getuigen voor Gods recht en eere in deze zaak al zwakker en zwakker. Zelfs de Generale Synode van de Gereformeerde ^ Kerken, in 1902, hoewel betreurende dat de Deputaten — letwel ! — de opdracht in zake doodstraf en roepende zonden niet hadden uitgevoerd, was zóó onder de macht van politieke invloeden, dat zij kon besluiten, nu ook zelve zich maar stil te houden. In plaats dat'f zij, zij bizonder, zich geroepen zou achten, een Ministerie met aan het hoofd een der leden van de G. K., een harer vroegere praeadviseerende leden, met allen drang des geloofs en der liefde op te wekken om door alle hindernissen heen te breken en Gods recht te herstellen — in plaats daarvan besluiten de Gereformeerde Kerken, in Synode vergaderd, het Christelijk Ministerie niet lastig te vallen ... ! Zóó komen ook de Kerken onder de macht van de politiek, van de Overheid, van de onmacht en den onmoed om zonder om te zien pal te staan voor het gebod Gods, en dus voor Zijn recht en eere.

Wie oogen heeft, zie en merke op; wie ooren heeft, hoore ; en wie een mond heeft, spreke tot Overheid en Volk des Heeren Woord. Wie het meest getrouw opkomt voor wat God beveelt, arbeidt ook het meest in het wezenlijk blijvend belang van de Overheid en van al het volk des lands. Dat ZExcellentie de Minister van B. Z. en andere leden der Regeering, en velen van de Volksvertegenwoordigers, ook zeiven het zondige van dezen toestand erkennen, is wel voor zeker te houden. Daarom temeer behoort de Anti-revol. partij die mannen broeders te steunen en op te wekken, om den moed der getrouwheid te grijpen, in de kracht van Hem, bij Wiens gratie de Overheid regeert, en Die Zijnen zegen belooft aan alle Koningen en Ministers en Volksvertegenwoordigers — en alleen aan die — die spreken èn handelen naar Zijne geboden, en waken voor Zijne rechten en inzettingen. Het Centraal-Comité en alle Kiesvereenigingen der Antirev. partij, én alle Christelijke bladen, hebben de keuze : of zich in deze zaak medeschuldig te maken, óf helder en krachtig te getuigen, zonder om te zien naar mogelijke politieke gevolgen.

Ook de Gereformeerde Kerken mogen niet langer zwijgen. Te minder, omdat God te dezen dage ook mannen uit haar midden doet zetelen in het Ministerie. Opdat ook wij niet medeschuldig worden , aan het verzuim van Gods gebod in eere te herstellen, en de bloed- , schuld te wreken naar Zijnen wil.