is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederinvoering der doodstraf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit geschrift van Ds. Jongsma kan, onder den zegen Gods, voor de Kerken, de Kiesvereenigingen en alle andere kringen des volks dienen tot heldere onderwijzing en krachtige opwekking. Wie kan, werke mede om het allerwege te verspreiden.

Niemand duide het dezen bekwamen en kloeken bedienaar des Woords euvel, dat hij in bescheidene vrijmoedigheid ook een Christelijk Ministerie durft vermanen en wijzen op den hoogsten Wetgever, aan Wien ook onze Ministers verantwoordelijk zijn.

Dat alle dienaren en alle Kerkeraden dit voorbeeld volgen en hun stem doen hooren bij H. M. de Koningin en de vertegenwoordigers des volks. Tegenover allen die buiten en binnen de Christelijke kringen huiverig zijn voor, óf afkeerig van, getuigenissen van Kerkeraden tot vermaan der Overheid, herinner ik hier een woord van Mr. Groen van Prinsterer, uit de dagen toen de liberale bladen scherp afkeurden de adressen van Kerkeraden tegen dat wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf. In No. 25 van de Nederl. Gedachten verklaart Mr. G. v. P. ii . . . tevens op tekomen tegen het denkbeeld, dat adressen door predikanten en Kerkeraden te dier zake bij de Tweede Kamer ingediend, als een ongeoorloofde greep in het eigendom der politiek, ter zijde zouden behooren te worden gelegd." En verder: „Veeleer acht ik, met Christelijk(e) gereformeerde Gemeenten, en nu ook met den (N. H.) Kerkeraad van Wassenaar, dat de eisch van handhaving der geboden, van een op Nederlandsehen bodem nog niet onbekenden, God tot de roeping, tot de politiek der herders en opzieners van elke Christelijke Gemeente behoort"

„Amen" op dat getuigenis spraken met woorden én daden de Christ. Geref. en ook Ned. Herv. predikanten en Kerkeraden in 1870. Moge hun voorbeeld ook nu nog tot zegen zijn !

Kampen, 21 December 1903.

L. Lindeboom.