Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de Afdeeling Zaandam e. o. van het Werkliedenverbond Patrimonium werd ik, eenige jaren geleden, uitgenoodigd een referaat te houden over de wederinvoering van de doodstraf. Aan dat verzoek werd bereidwillig voldaan. Later werd dit referaat voorgedragen in eene vergadering van de Christelijke Werkliedenvereeniging te Middelstum, en nog kort geleden, ietwat gewijzigd in de Groninger predikanten-conferentie.

Een viertal stellingen werden in dit referaat uitgesproken en omschreven : De wederinvoering der doodstraf is eisch der historie, wordt gevorderd door Gods Woord, ontmoet heftigen tegenstand, is niet in strijd met de liefde des naasten.

Dezelfde grondgedachten vindt gij uitgewerkt in het geschrift, dat U hierbij aangeboden wordt. Een vijftal zaken bepaalt den gang, die in deze brochure wordt gevolgd :

I. Inleiding.

II. Be doodstraf en de historie.

III. De doodstraf en de Heilige Schrift.

IV. Be doodstraf en de bezwaren, die er tegen ingebracht worden. V. De doodstraf en de liefde des naasten.

Dat, na de Inleiding, eerst een art. volgt over de doodstraf en de historie is geen vrucht van de meening, dat de sprake der historie in dezen normatief zou zijn, en van hooger belang dan het getuigenis der Heilige Schrift. De Schrift is de eenige norma (regel) voor geloof en leven, voor al onze handelingen. Maar wij laten het getuigenis van de historie voorafgaan, om reeds van te voren te doen zien, hoe door alle tijden heen gedacht is over het rechtmatige van wat het Woord van God om leert aangaande de doodstraf.

De Heere geve, dat dit geschrift dienstbaar worde tot naleving van Zijne ordinantiën.

De Schrijver.

Sluiten