Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en haar plicht in den naam des Heeren, die haar verordende en met macht bekleedde, den moordenaar aan het leven te straffen, en in dien weg het recht des Almachtigen te handhaven.

De Overheid heeft volgens Gods Woord dus niet alleen het recht, om de doodstraf op den moordenaar toe te passen ; maar het Woord des Heeren vordert, dat zij het doet. Niet slechts recht, maar plicht. Een Overheid, die in dezen nalatig is zondigt tegen God, en verderft het Volk, dat zij in 's Heeren naam moet leiden en bestieren ten goede.

Van ganscher harte onderschrijven wij het woord van Dr. A. Kuyper, met betrekking tot deze zaak :

„De afschaffing van de doodstraf bij wijze van rechterlijke executie doet dan ook een volk zedelijk dalen en is teeken van zedelijken achteruitgang. Ook ons land ging dien heilloozen weg mee op, en de Overheid heeft zich, door hierin te bewilligen, zelve een zeer gevoeligen knak toegebracht. Een Overheid die het zwaard, dat God haar gaf, overmoedig uit de hand legt, ondermijnt haar eigen gezag Een zwaard is altijd symbool van de

macht om te dooden. En dit zwaard nam de Overheid niet zelve op, maar God gaf het haar; en juist daarom mag ze het niet willekeurig afleggen. Een soldaat, die zijn geweer weg wierp, zou gestraft worden; een officier, die zijn degen opstak, en verklaarde den vijand maar gespaard te hebben, omdat hij de mogelijkheid van bekeering van zijn vijand niet zou willen afsnijden, kreeg onverbiddelijk zelf de kogel. De Overheid heeft door de doodstraf af te schaffen, en alzoo het zwaard weg te werpen, dus niet alleen verkeerd gehandeld, maar zich tegen God en tegen Zijn ordinantie bezondigd. Het stond niet aan haar, om al of niet de doodstraf uit te oefenen. Ze moest het, en moet het nog

Sluiten