is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86) Heel wat anders dan de orthodoxen die gaarne in hunne Synagogen, en vooral in de versieringen der Arke en der Thorarollen, eene kostbare pracht ten toon spreiden. In heel het Jodendom beroemd, en destijds zelfs door Gereformeerde predikanten bezongen en verheerlijkt, is de Groote Synagoge der Portugeesche Joden te Amsterdam, ingewijd 2 Aug. 1675. Zie de beschrijving en afbeelding daarvan bij Moubach blz. 104 verv. Over de Synagogen in het algemeen zie Basnage II blz. 1119 verv.

87) Die is trouwens voor elke Joodsche Synagoge typisch, de Arke waarin de heilige thora-rollen bewaard worden. Over de samenstelling, versiering, gebruik enz. van dezen »sefer thora" (wetsboek, wetsrol) zie Moubach blz. 31 , terwijl men zeer duideljjke afbeeldingen van een en ander vindt op blz. 126 en 138. Zie ook Buxtorf, Syn. Jud. blz. 284 verv. — De Hoogduitsche Jood spreekt nog altoos van zijne »kerk" als van de sSchule," gelijk hij dat reeds in de 14e eeuw deed. Zie Lewin , Juden in I* reiburg, blz. 20. Zij is hem evenzeer bedehuis als plaats van leering en onderricht. Menigeen blijft gaarne, wanneer hij zijne gebeden verricht heeft, nog uren achtereen in de »Schul" Talmoed studeeren of in andere wijsheidsbronnen »lernen." Zie hier de opmerking van Buxtorf, Syn. Jud. blz. 187.

88) Eerbied voor de Synagoge wordt hun waarlijk genoeg ingescherpt. Zie Buxtorf, Syn. Jud. blz. 189, en Kandelaar des lichts II blz. 248.

89) In menige anti-semietische brochure niet alleen, maar ook in vele producten der Reform-joodsche pers kan men beschrijvingen van de gewone Israëlietische godsdienstoefening vinden, die er geheel op berekend zijn haar bespottelijk en verwerpelijk te maken. Maar ook een Abraham Geiger die, bij al zijn radicale ideeën, toch zijn volk innig lief had, en gevoel voor de oude traditiën toonde, heeft omtrent dit teere onderwerp behartenswaardige wenken en wensclien ontboezemd. Zie zijne Nachgel. Schr. I blz. 203 verv. «Nothwendigkeit und Maas einer Reform des jüdischen Gottesdienstes. Ein Wort zur Verstandigung." (in 1861 uitgegeven). In dat zelfde eerste deel blz. 451 verv. geeft Geiger ook eene schoone, fijngevoelde verklaring van vele ons thans zonderling voorkomende gebruiken der Synagoge, hoewel hij toch eerlijk bekennen moet (Brief aan Sal. Geiger, d.d. 19 Apr. 1833, Nachgel. Schr. blz. 80) dat «uit alle Synagogen de aandacht verdwenen is, en dat het meer dan tijd is daaruit de «ingeslopen grove wanorde en de hoogste onbehoorlijkheid van gedrag" te verbannen. Hij heeft zelf de hand aan den ploeg geslagen — maar zich dan ook bij heel het orthodoxe Israël onmogelijk gemaakt. Zie Nachgel. Schr. I blz. 52—112; V blz. 111 verv.