is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lit. 1886 »Das jiingere rabbinischo Scliriftthum", blz. 962 verv. Het Pilpoelisme was echter volstrekt niet uitsluitend, een Poolsch verschijnsel. De zoogenaamde Neuremberger en Regensburger Wets- en Talmoedstudiën waren geen haar beter. De heele Joodsche wereld was in die dagen met deze geestesziekte bezocht. Ook zijn het Poolsche Rabbijnen geweest die het eerst tegen het Pilpoelwezen geprotesteerd hebben. Zie Klilath Jofi van C. N. Dembitzer, Krakau 1888, de geschiedenis der Lemburgsche Rabbijnen behelzend. Dit boek is ons alleen bekend uit de Jewish Quarterly Review, 1890, blz. 514-517.

148) Deze tegenstelling behoudt hare (betrekkelijke) waarde, al moet men ook Geiger toegeven dat èn dit dorre pilpoelisme èn het kabbalistische chasidisme, beiden kinderen van ééne moeder zijn, nl. van geestelijke verslapping. Men zie hier zijn belangrijken brief over chasidisme en kabbala, van 't jaar 1853, in Nachgel. Schr. II, blz. 313 verv.

149) Zie Buxtorf, Syn. Jud., blz. 72 verv. »Al hoort men ook — zegt Abuabh, Kandelaar des lichts I, blz. 211 — van de Rabbijnen sommige klaarblijkelijke leugens verhalen, men moet daarom zulks niet lichtelijk beoordeelen, want bij nader onderzoek zal men meestal ondervinden dat zij gelijk hadden, en waarheid spraken." Eenige bladzijden verder wordt echter óók de vermaning gegeven, die verhalen en uitspraken niet al te letterlijk op te vatten, en niet al te gestreng te critiseeren. En op blz. 189 van deel II, wordt, nadat verhaald is hoe wonderdadig een jongetje door denzelfden wolf die het kind geroofd had, weer op Gods bevel aan zijn vader teruggebracht was, die, naar zijn plicht, zelfs bij dit dreigend gevaar zijn gebed niet had willen afbreken, om zijn zoon te redden, zeer naief opgemerkt: «ofschoon dusdanige wonderdadige gebeurtenissen wel den vromen voorvaderen bejegend zijn, zoo moet men nochtans ten dezen tijde geenszins daarop steunen," en veel liever wat met bidden ophouden. On a avec le ciel des accommodements!

150) Ook omdat sommigen eerst »rein" wilden wezen, door niet te bidden vóór zij ontlasting hebben gehad. Eerst moet hun lichaam «schoon" wezen! Over deze materie van de »gevoegdoening" is trouwens ook door de talmoedisten uitvoerig gehandeld. Zie Moubach, blz. 28, en Buxtorf, Syn. Jud., blz. 153 verv. Verg. ook blz. 223, 235. Basnage II, blz. 1195, en Kandelaar des lichts IV, blz 358 verv.

151) »Siddoer" is het gebedenboek voor de dagen der gewone week, «machzor" het gebedenboek voor de feestdagen bestemd. Voor de vaste, dagelijksche gebedsorde (morgen — middag — avondgebed,