Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Was sagen die Rabbinen über Masjiach?" 1888. En vooral G. H. Dalman, Der leidende und der sterbende Messias der Synagoge im ersten nachchristliclien .lahrtausend, 1888. En van denzelfden: Jesaja 53, Das Prophetenwort vom Sühnleiden des Heilsmittlers, 1890. Eene uiterst leerrijke, maar droevige lectuur, biedt de omvangrijke studie van Heinr. Laible : Jesus Christus im Thalmud, Nathanacl, 1 890. Zie ook Basnage II, blz. 727 verv. Ach. is het te verwonderen wanneer zulke dingen in den Talmoed geleerd worden, dat de Joden den »zoon van Pandera" haten? Wenn sie seine Liebe wüssten, alle Juden wurden Christen! — Dat bij de starre vooropstelling der één. heid Gods, die in de artikelen 2—5 der slkkarim" (geloofsartikelen) — zie daarover Buxtorf, Syn. Jud., blz. 10 verv. — met zooveel nadruk beleden wordt, de christelijke leer der drie-eenheid een bijkans onoverkomelijk struikelblok bij de Jodenmissie is, valt gemakkelijk in te zien. Daarop richt zich dan ook bij voorkeur de pijl van den Jood, zie Buxtorf, t. a. p., blz 25 verv. en de apologie van den christen, zie Delitzsch , in Saat auf Hoffnung, 1878, blz. 101 verv., 1880 blz. 220 verv., 1884 blz. 94, en dezelfde: Ernste Fragen an die Gebildeten Jiidischer Religion , 1888 , blz. 1 verv., en Basnage I, blz. 559 verv. De Kabbala, in welke sommigen zelfs de Triniteit ontdekt hebben (zie Basnage I. blz. 465), blijft hier vanzelf buiten beschouwing. Zie ook t. a. p., blz. 566 verv. en Saat auf Hoffnung, 1889, blz. 148 verv.

172) Men leze — om slechts één staaltje te noemen, want eigenlijk is alles wat hij schreef op dezen grondtoon gestemd! — de koninklijke toespraak van Prof. Delitzsch, den len Mei 1889 gehouden, in Saat auf Hoffnung, 1889. blz. 114 verv. In alle jaargangen van dit edele tijdschrift vindt men van zijne hand de heerlijkste vermaningen , tintelend van geloof en stil vertrouwen, tot voortzetting van de gewichtige taak der Jodenmissie.

173) Indien reeds eene enkele bladzijde uit hunne lijdensgeschiedenis, zich tot een klein, klein gedeelte van het «christelijke" Europa beperkende, gelijk Dr. Lewin in zijn vaak door ons aangehaalde boekje die openslaat, iemand werkelijk koud van ontzetting maakt, hoe nameloos verschrikkelijk zou dan een volledig martelaarsboek van Israël zijn! Alleen een dienaar der heilige Inquisitie zou in staat zijn het te lezen, wellicht nog wel met stichting.

Spraken wij in den tekst van een goed geheugen dat Israël getoond heeft te bezitten ten opzichte van ondervonden mishandeling, ook voor genoten weldaden heeft het zich steeds diep erkentelijk bewezen. Daaruit is ook de trouwe aanhankelijkheid aan het vorstenhuis van hun

Sluiten