is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

493) Verre, verre van ons, ze ook maar voor één duizendste deel te verdedigen! Maar te verklaren is er veel. Men leze maar eens bladzijden als 402, 496 uit Stöeker's Christlich-Sozial2, en hetgeen hij op blz. 377, 388, 394, 410—12, 46ö , 468, 473 over den woeker mededeelt, onloochenbare, voor de rechtbanken gestaafde feiten.

194) Men denke aan de verdrukking van Pharao vóór den uittocht, aan de pogingen van Haman vóór de bevrijding uit de ballingschap, aan de vervolging van Antiochus Epifanes vóór de heldendagen der Makkabeën, enz.

195) Wij zullen ons wel wachten te gaan rekenen, gelijk er te allen tijde, en ook nü weer — men denke aan Russell's «Millennium Dawn", dat in 1914 het aanbreken van het duizendjarig Ilijk stelt — menschen opgetreden zijn met onschriftuurlijke sschriftbewijzen," om de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijne eigene macht heeft gesteld. Zie over dit pog,en de nuchtere woorden van Dr. A. Kuyper in »de Heraut" van 16 Nov. 1890. Maar met dezen hoogleeraar zeggen wij toch ook (t. a. p.): «Het toenemend ongeloof, hot bijna demonisch geworden materialisme, de zwakheid der regeeringen, do opneming van Afrika in de wereldpolitiek, de ommekeer in Japan, de actie onder en tegen de Joden, het woelen van het socialisme, en het weer-opleven van de pauselijke macht, zijn ongetwijfeld wereldgebeurtenissen , die ongemeenen invloed moeten uitoefenen op den loop der dingen, en ons doen zien dat het Godsbestuur toe is aan de ontplooiing van een der belangrijkste stukken uit zijn raadsbesluit."