Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ik wensch u te spreken van een anderen en nog beteren vrede, dan dien welke van het goedvinden van aardsche potentaten afhangt. Ik wensch u te spreken van een' vrede, dien de wereld noch geven noch ontnemen kan en welke geen enkel vleeschelijk wapen behoeft om bevochten of bewaard te worden; van een vrede, die om niet wordt aangeboden door den Koning der koningen en ter beschikking gesteld is van een' iegelijk, die hem wil aannemen.

Lezers! kent gij dezen vrede? Hebt gij dezen vrede ?— Wie dezen vrede kent en heeft,behoeft voor geen kwaad gerucht— zij het van voorlogen," zij het van »hongersnooden", zij het van «pestilentiën ook voor de cholera niet, te vreezen; want de God des vredes, met "VVien hij vrede heeft, en op "VVien hij betrouwt, zal hem allerlei vrede bewaren en in allen nood, ja dood, beschermen.

Welaan, zet u neder om met mij dezen vrede met God te beschouwen. Het is de wensch mijns harten dat gij met den apostel zeggen kunt?

Sluiten