is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen op de paden des vredes te geleiden.

4". m zal ik beproeven eenige aanmoediging te geven aan hen die goede reden hebben om te hopen, dat zij den vrede met God hebben, maar die door twijfelingen en vreezen gekweld zijn.

Gij hebt twijfelingen en vreezen! Maar wat zoudt gij verwachten ? Uwe ziel is verbonden aan een ligchaam vol zwakheden, driften en gebreken. Gij leeft in eeite wereld die in het booze ligt en Christus kent noch liefheeft. Gij zijt onophoudelijk blootgesteld aan de verzoekingen van den duivel. Kan deze onvermoeide vijand u den hemel niet sluiten, hij zal ten minste beproeven u uwe leis derwaarts te bemoeijelijken. Deze dingen moet gij wèl in het oog houden. Wel verre van mij te verwonderen over de twijfelingen en vreezen des geloovigen, zou ik veeleer de wezenlijkheid van zijn vrede in verdenking houden, indien hij er geen© gevoelde. Ik stel weinig vertrouwen in die genade, die niet van inwendigen strijd vergezeld is. Zelden is er leven in een hart waar alles stil en kalm is, waar alles altijd in hetzelfde licht gezien wordt.